25 de milioane de euro pentru clustere de inovare

Acțiunea 1.1.1 Proiecte pentru clustere de inovare – APEL 3

Arii de interes

Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de  dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de  interes european

Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii, așa cum au fost identificate conform Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020:

 • Domenii de specializare inteligentă:
  • Bioeconomie
  • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
  • Energie, mediu și schimbări climatice
  • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Bugetul apelului Bugetul total alocat pentru apel este de 122.243.657,12 lei (echivalent a 24.838.699 Euro12), din care 103.907.107,82 lei FEDR (echivalent a 21.112.894 Euro), din care bugetul alocat pentru zona ITI Delta Dunării este în valoare de 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro),

Suma alocată este disponibilă pentru:

Regiunile mai puțin dezvoltate (LDR – fără a considera zona ITI Delta Dunării). Vor fi finanțate numai proiectele a căror locație de implementare se află pe teritoriul Românie în regiunile mai puțin dezvoltate;

Proiectele derulate în regiunea ITI Delta Dunării

În cazul în care, bugetul alocat zonei ITI Delta Dunării nu va fi contractat, diferența rămasă neutilizată va fi distribuită către celelalte regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Termen limită   apel deschis 07 noiembrie 2021, ora 23:59:59.

Solicitanți eligibili

Prezentul tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții pentru cercetare- dezvoltare, activități de inovare și activități de exploatare în clusterele inovative.

Grupurile țintă vizate de proiect pot fi: membrii clusterului (IMM-uri, întreprinderi mari, organizații de cercetare publice și private, organizaţii non-profit şi alţi operatori economici afiliaţi), cetățenii unei regiuni, consumatorii finali ai produselor rezultate din activitatea de inovare etc.).

 Activități eligibile

Investiții în clustere de inovare, investiții în facilitate CD comune ale clusterului

-construire/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;

 • lucrări exceptate de la autorizare (daca este cazul)
 • achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
 • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD.

Un proiect care conține activități de construire /modernizare /extindere /consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD.

Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construire/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

Activități de inovare în cluster

Aceste activități sunt eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este asimilată unui IMM în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii7.

În acest caz, organizația clusterului trebuie să demonstreze că desfășoară activităţi economice.  Astfel, pentru:

 • Organizațiile clusterelor cu vechime mai mică de 2 ani – se vor depune și verifica Situațiile financiare oficiale pe ultimul an;
  • Organizațiile clusterelor cu vechime mai mare de 2 ani – se vor depune și verifica Situațiile financiare oficiale pe ultimii 2 ani.
  • Organizațiile clusterelor nou înființate – nu este cazul de depunere a situațiilor financiare oficiale, se va prezenta un document din care să reiasă că s-au desfășurat activități economice;
Tipurile de subactivități eligibile pentru activitățile de inovare sunt:
 • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin organizației clusterului;
  • detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare;
  • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
  • achiziționare de servicii de sprijinire a inovării.

Activități de exploatare în clustere de inovare

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau  direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
  • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate.
  • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
  • organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională

LASĂ UN COMENTARIU