350.000 de euro pentru Educație nonformală în sistem outdoor

Se va lansa apelul pe Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe -Educație nonformală în sistem outdoor

Prioritatea de investiții – 10.i. –  Reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare

Apelul este în consultare publică până la data de 4 octombrie 2021.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 18 luni

Tipuri de solicitanți eligibili

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, proiectele vor fi depuse în parteneriat, constituit din două sau mai multe entități din categoria celor mai sus menționate.

Grup țintă minim, in toate regiunile de implementare

Elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 1-3)

Total 300 elevi din minimum 3 unități de învățământ

Personal didactic din învățământul preuniversitar de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3) si Personal de sprijin din școli de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3)

Total – 30 persoane

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.120.000 euro,
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.920.00 euro

Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea totală a unui proiect este de minimum 101.000 si  maximum 350.000  euro.

LASĂ UN COMENTARIU