Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive -o nouă formă a Măsurii 3

Arii de interes

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Bugetul apelului Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de  358.384.803,64 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

 Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Termen limită dezbatere publica până la data de 24 septembrie 2021, ora 17.00

Solicitanți eligibili

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
  • Clasa F – Construcții;
  • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • Clasa H – Transport și depozitare;
  • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
  • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
  • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
  • Clasa P– Învățământ;
  • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
  • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
  • Clasa S – Alte activități de servicii.

 Activități eligibile

Construirea/achiziția extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;

Dotarea cu active corporale, necorporale.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

 • Studii de teren, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • Comisioane, cote si taxe
 • Proiectare şi inginerie
 •  Consultanţă  : plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri),
 • Consultanţă în domeniul managementului proiectului (14/49);

(Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului).

 •  Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor
 • plata diriginţilor de şantier,

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului și cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

Dotări ( (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale,

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), aparate și instalatii de masurare, control și reglare, utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat sau mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale

Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride[2] (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G)

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Active necorporale ce cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5. 000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

Condiții specifice privind investițiile:

Investiția trebuie menținută în regiunea (beneficiară) în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea  în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

În situația în care lucrările de construire nu sunt demarate în termen de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare acesta se reziliează de drept.

Valoarea maximă a grantului pentru fiecare proiect

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

a)    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 –  40 puncte
⦁    ≥30% – 40 puncte;
⦁    ≥25 < 30% – 35 puncte
⦁    ≥20 < 25% – 30 puncte;
⦁    ≥15 < 20% – 25 puncte;
⦁    ≥10 < 15% – 20 puncte;
⦁    ≥5 < 10%  – 15 puncte;
    < 5%  – 0 puncte (proiect respins)

b)    Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:


⦁    ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
⦁    ≥80 < 90% – 35 puncte;
⦁    ≥70 < 80% – 30 puncte;
⦁    ≥60 < 70% – 25 puncte;
⦁    ≥50 < 60% – 20 puncte;
⦁    ≥40 < 50% – 15 puncte;
⦁    ≥30 < 40% – 10 puncte;
⦁    ≥20 < 30% – 5 puncte;
    < 20% – 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:
⦁    Sold negativ – 5 puncte;
⦁    Sold pozitiv – 0 puncte

d)    Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte
⦁    DA – 5 puncte;
⦁    NU – 0 puncte

e)    Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:
⦁    ≥15% – 10 puncte;
⦁    ≥10% < 15% – 5 puncte;
⦁    < 10%  0 puncte;
Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
⦁    Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
⦁    În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.

Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte.


LASĂ UN COMENTARIU