Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Revizia 5, august 2021 –

Arii de interes

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiţii initiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Bugetul apelului

Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Valoare investitie

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.

Investitia initială = investitia în active corporale si necorporale, legate de demararea unei unităti noi, extinderea capacitătii unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de productie al unei unităti existente, aflate în acelasi perimetru, cu excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F – Construcții

Investitia initială în favoarea unei noi activităti economice = investitia în active corporale si necorporale, legate de demararea unei unităti noi sau diversificarea activitătii unei unităti, cu conditia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăsurată anterior în unitatea respectivă; investiția trebuie să fie în acelasi perimetru cu excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F – Construcții.

Perioada depunere proiecte

Apelul este cu depunere continua.

Se pot emite acorduri pentru finantare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028 în baza acordurilor pentru finantare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Solicitanți eligibili

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiintate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât si întreprinderi mari,.

Sunt eligibile investitiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor de mai jos

Agricultură, vânătoare si servicii anexe

Silvicultură si exploatare forestieră

Pescuitul si acvacultura

Extractia cărbunelui superior si inferior

Extractia petrolului brut si a gazelor naturale

Extractia si aglomerarea turbei

Activităti de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

Fabricarea vinurilor din struguri

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

Fabricarea berii

Fabricarea maltului

Fabricarea produselor din tutun

Pregătirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

Fabricarea materialelor explozive

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

Industria metalurgică

Fabricarea armamentului si munitiei

Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

Constructia de nave si bărci

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Productia si furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă si aer conditionat

Comert cu ridicata si cu amănuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete

Comert cu amănuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

Transporturi terestre si transporturi prin conducte

Transporturi pe apă

Transporturi aeriene

Activităti anexe pentru transporturi

Activităti de difuzare si transmitere de programe

Telecomunicatii

Intermediri financiare, cu exceptia activitătilor de asigurări si ale fondurilor de pensii

Activităti de asigurări, reasigurări si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurări sociale)

Activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti de asigurare si fonduri de pensii

Tranzactii imobiliare

Activităti de închiriere si leasing

Activităti de servicii privind forta de muncă

Administratie publică si apărare; asigurări sociale din sistemul public

Activităti de jocuri de noroc si pariuri

Activităti sportive, recreative si distractive

Activităti asociative diverse

Activităti ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Activităti ale gospodăriilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

În cazul în care întreprinderea îsi desfăsoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finantare pentru realizarea unei investitii initiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului, investitia initială poate fi eligibilă pentru finantare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.

Conditii suplimentare pentru intreprinderile in activitate

-au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele 3 exercitii financiare încheiate

-au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercitiu financiar încheiat

Conditii suplimentare pentru intreprinderile in activitate

-au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;

-nu apartin unor actionari care detin sau au detinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finantare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăsoară sau a desfăsurat activitatea pentru care solicită finantare.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achizitionării, după caz, de  active corporale si necorporale, precum si cheltuielile legate de închirierea constructiilor, aferente realizării investitiei initiale.

Active corporale = activele asociate investitiei initiale reprezentate de:

  1. constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;
  2. instalatii tehnice, masini si echipamente noi

Active necorporale = activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Costurile aferente activelor necorporale nu pot depăsi 50% din  totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

Cheltuieli neeligibile

De exemplu nu sunt eligibile activele corporale de natura instalațiilor tehnice, mașini și echipamente care:

  • nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
  • nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare
  • nu sunt noi.

Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:

  • achizitia de mobilier si mobilier industrial, decoratiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, s.a.
  • cheltuielile cu transportul, montajul instalatiilor tehnice, masinilor si echipamentelor

LASĂ UN COMENTARIU