Integrarea tinerilor NEETs( Not in Education, Employment, or Training) pe piața muncii

Un nou apel dedicat categoriei de NEETs ( se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) va fi lansat în curând pe programul POCU, Axa prioritară 1  – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”. Ghidul se află în consultare până la data de 4 octombrie 2021.

 Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili

Solicitanții și partenerii eligibili sunt entități relevante pentru măsurile finanțate în cadrul prezentului apel, respectiv:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților-persoane juridiceautorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării –
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale –
 • Organizații patronale
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial,
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Angajatori[1].

Angajator – persoană juridică sau persoană fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanta din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii.

Durata proiectului

Durata maximă a proiectului 18 luni, fără a depăși data de 31.12.2023.

Grupul țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil va cuprinde exclusiv tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru), înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile).

 • 30% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”;
 • tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
 • tineri NEETs de etnie romă.

Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 250 persoane

Beneficiarii au obligația să faciliteze ocuparea unui procent de minimum 35% din numărul persoanelor din grupul țintă care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului .Ocuparea va fi realizată într-un termen de maximum 6 luni de la încetarea calității de participant a persoanelor din grupul țintă.

Prin sintagma „ocupare” se înțelege una oricare din situațiile de mai jos:

 • fie angajarea cu contract individual de munca a persoanei din grupul țintă
 • fie persoana din grupul țintă înființează o întreprindere, care poate lua una din următoarele forme:
  • societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990
  • societate cooperativă,
  • asociație, fundație, cooperativă agricolă sau societate agricolă care desfășoară activități economice;
  • entitate reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte

Pentru prezentul apel de proiecte, alocarea este de 92.000.000  euro ,din care 2.000.000  euro (contribuția UE + contribuția națională) reprezintă alocarea dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

Valoarea maximă a proiectului

Valoarea totală eligibilă maximă a unui proiect este de 1.000.000,00 euro.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi poate fi de maxim 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

Regiuni vizate

Proiectele se pot implementa în una sau mai multe regiuni de dezvoltare din categoria regiunilor mai putin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia și Centru.


LASĂ UN COMENTARIU