Investitii pentru IMM-uri prin POR- Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia

Deschidere estimata apeluri trimestrul iunie-decembrie 2023

POR SUD MUNTENIA Schema de minimis

Beneficiari eligibili microîntrepinderi si întreprinderi mici din judetele ArgeșPrahovaDâmbovițaTeleormanGiurgiuIalomița și Călărași

Dată ESTIMATĂ deschidere apel trim 2/2023

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea eligibilă a unui proiect – intre 50.000,00 – 200.000,00 euro

Contribuția programului la finanțarea unei investiții nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv 200.000,00 euro, reprezentând maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Intensitate apel

Valoarea totală a proiectului este nelimitată, cu condiția ca diferența dintre valoarea maximă eligibilă a proiectului și valoarea totală a acestuia, reprezintând cheltuieli neeligibile, să fie suportate de către solicitant.

Domenii eligibile (coduri CAEN selectate din urmatoarele clase CAEN) – lista va fi extinsa in urma consultarii publice

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

13 Fabricarea produselor textile 

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia   mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice 

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

3832      Recuperarea materialelor reciclabile sortate

I   HOTELURI ŞI RESTAURANTE 

55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

J  INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

58Activităţi de editare 

62Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

71Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  86Activităţi referitoare la sănătatea umană

 R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

93Activităţi sportive, recreative şi distractive

Cheltuieli eligibile

1.  Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2.  Echipamente, dotări, active corporale

3.  Servicii

4.  Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

POR SUD MUNTENIA Schema de minimis si ajutor de stat

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții

Beneficiari eligibili microîntrepinderi  întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din judetele ArgeșPrahovaDâmbovițaTeleormanGiurgiuIalomița și Călărași

Dată ESTIMATĂ deschidere apel  trim 2/2023

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

Valoarea totală a proiectului este nelimitată, diferența dintre valoarea maximă eligibilă a proiectului si valoarea totală a acestuia reprezintă cheltuieli neeligibile și vor fi suportate de către solicitant.

Domenii eligibile (coduri CAEN selectate din urmatoarele clase CAEN) lista va fi extinsa in urma consultarii publice

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

3832   Recuperarea materialelor reciclabile sortate

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

58 Activităţi de editare

62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

86 Activităţi referitoare la sănătatea umană

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

Intensitate apel

În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional este de 70%.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

Actiuni eligibile

Ajutor de stat regional

1.Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2.Echipamente, dotări etc.

3.Servicii

4.Investiţii în active necorporale (maxim 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale) brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Ajutor de minimis
  1. proiectare şi asistenţă tehnică;
  2. activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; in  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
  3. activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
  4. activitati de internaționalizare
  5. investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor.
  6. Activități de audit financiar

POR SUD-VEST OLTENIA

Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și 

Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Beneficiari eligibili  întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri

Consultarea publică până la data de 11 aprilie 2023.

Valoarea eligibilă a unui proiect intre 200.000 – 1.500.000 euro.

Se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

-ajutor de stat regional pentru investiții;

-ajutor de minimis.

Intensitatea maximă a ajutorului regional

 70% în cazul întreprinderilor mijlocii și de 75% în cazul întreprinderilor mici.

Ajutor de minimis.

Anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

Domenii eligibile

Inginerie industrială și materiale

Agro-food

Industrii creative

IT&C și Digitalizare

Sisteme de transport

Acțiuni eligibile

 1.Componenta de investiții:

-construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;

-dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.

măsuri de creștere a eficienței energetice în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

2.Componenta de dezvoltare profesională:

– dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat