Până la 200.000 de euro pentru producție, activități meșteșugărești, turism, servicii sociale, fabricarea peleților&brichetelor

PNDR submasura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici,  cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de pana la 200.000 EURO si nu va depasi:

  • 70% din valoarea eligibila a proiectului.
  • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie

Tipuri de activități eligibile

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);

Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

Fabricarea de peleți și bricheți din biomasă.

Cheltuieli eligibile:

Achiziţionarea  şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii  şi echipamente noi.

Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

Ambulanța umana, autospeciala pentru salubrizare, masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime,a utocisternă pentru produse nealimentare ,mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant ,mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor

Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului în procent de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. La acest capitol pot intra studii si analize tehnice, de fezabilitate, supervizare a execuţiei de construcţii-montaj, consultanta achizitii sau pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare

LASĂ UN COMENTARIU