Până la 800.000 de euro pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici

Pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

În cadrul Submăsurii 4.2 din PNDR ( PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020): Apel – „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole”, se alocă finanțări după cum urmează:

–  pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:

 • 800.000 Euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 • 600.000 Euro/proiect pentru celelalte investiții;

–  pentru întreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

  pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • 1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi. În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale.

Termenul de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.2 este 7 ianuarie 2022, ora 16:00.

Regiuni vizate:

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Activități încurajate:

 • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei  prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a  biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

IMPORTANT

În categoria de investiții eligibile pot fi incluse și investițiile (corporale și necorporale) în tehnologii moderne, inovații și idei noi în vederea creșterii eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole.

Activitatea de procesare nu trebuie să fie neapărat componentă obligatorie a proiectului. Acesta poate viza, de exemplu, investiții pentru o rețea de colectare- modernizare sau investiții pentru depozitare – modernizare sau extindere capacitate existentă.

Investițiile în capacități de depozitare trebuie să aibă ca obiectiv final deservirea propriei unități de procesare existente/prevăzute prin proiect (pentru plante proteaginoase) sau a rețelei de colectare existente/prevăzute prin proiect (pentru plante proteaginoase) și nu comercializarea produselor depozitate. Această prevedere este aplicabilă tuturor categoriilor de produse, cu excepția legumelor și cartofilor, categorii de produse pentru care depozitele pot fi utilizate atât pentru procesare ulterioară cât  și pentru comercializare.

Investițiile în comercializare, marketingul produselor, îmbunătățirea controlului intern al calității, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, sunt exemple de investiții care sunt eligibile  doar ca și componentă secundară a proiectului, în condițiile în care componenta principală este procesare/depozitare/rețea de colectare.

În cadrul acțiunii Înființarea, extinderea și /sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului sunt incluse și investițiile noi/modernizările/extinderile rețelelor locale de colectare a plantelor proteaginoase.

Investițiile într-o rețea locală de colectare vor cuprinde investiții în: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole.

În cazul unui proiect care vizează investiții într-o rețea de colectare, solicitantul trebuie să prezinte în studiul de fezabilitate faptul că min 30% din materia primă trebuie să fie procurată de la terți producători agricoli.

În cazul formelor asociative procentul de materie primă procurată de la terți producători agricoli, trebuie  să fie de minim 30%. În contextul menționat, procurarea de materie primă de la membrii proprii nu este considerată ca fiind de la terți.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 •  Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Cooperative agricole
 •  Societăți cooperative;
 • Grupuri și organizații de producători

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,  precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 1. sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
 2. sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 3. sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
 4. sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții
 5. montaj

LASĂ UN COMENTARIU