Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente – apel în consultare publică

Tipuri de activități eligibile

Activitatea 1  

Prezentarea unei/ unor curricule, respectiv a design-ului de curs care să răspundă nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile exclusiv în contextul sprijinului transformarii digitale a IMM-urilor.Vor fi vizate domenii tehnice de tipul: programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, IOT, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain etc.

Activitatea 2. Furnizarea de programe de formare profesionala

Aceasta activitate are în vedere furnizarea de programe de formare pentru Upskilling, Reskilling & Cross-Skilling forței de muncă din IMM-uri în ceea ce privește competențele digitale, în special pentru aplicarea folosirii unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain).

Se finanțează programe de formare pe baza curriculelor prezentate prin cererea de finanțare.

Activitatea 3:  Evaluarea competențelor profesionale  

Prezentarea unui mecanism de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru aplicarea folosirii unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, RPA, additive manufacturing, blockchain) in corelare cu partea de curricula dezvoltata.

Solicitanți eligibili:

  • organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  •  asociații de întreprinderi – persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesionale
  • camerele de comerț și industrie – persoane juridice de utilitate publică, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili si partenerii   transnaționali.

Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte.

Grup țintă

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-uri care desfășoară activități specifice în domenii relevante pentru utilizarea competențelor din domeniul de eligibilitate, confirmate prin codul/codurile CAEN specifice obiectului de activitate din actul constitutiv al  entității;

Valoarea maximă a proiectului

Valoarea totala maximă nerambursabilă a unui proiect  este de 1.000.000  euro

 Si se acorda proiectelor in care un numar 60 de IMM-uri  beneficiaza de asistentă financiară pentru a sprijini participarea  personalului propriu la cursuri în domeniul competentelor digitale eligibile .

Pentru un proiect cu valoare mai mica decât valoarea maximaeligibilă de 1 mil euro valoarea minima a indicatorului se stabilește proporțional.

LASĂ UN COMENTARIU