Programul ”Femeia antreprenor” – fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei pentru firmele deținute majoritar de femei

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în consultare publică procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

„Doar prin asigurarea egalității de tratament și de șanse între femei și bărbați putem să punem bazele unei societăți puternice, echitabile, incluzive și bogate în oportunități. Pornind de la acest deziderat, am publicat în transparență procedura programului dedicat doamnelor manager, care va sprijini înființarea și dezvoltarea firmelor conduse de dumnealor și va contribui, în egală măsură, la îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Principalele condiții de eligibilitate:

  1. Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.
  2. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  3. Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
  4. persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
  5. Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.

Cât pot accesa antreprenoarele:

  • Max. 100.000 lei/beneficiar, pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului.
  • Max. 200.000 lei/beneficiar, pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului.

Află care este procedura de implementare, grila de evaluare, codurile CAEN eligibile: http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/proiect-de-procedura-2/

LASĂ UN COMENTARIU