Programul RO-CULTURA

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Alocare financiară

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Termenul limită de depunere: 31 august 2021, ora 16:00 (GMT+2).

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 18 luni, cu începere de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.04.2024.

Solicitanți/ promotori de proiect eligibili

Solicitanții eligibili se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală
 • societate (comercială) SAU societate cooperativă 
 • la depunerea cererii de finanțare, are domeniul de activitate vizat de proiect înscris în obiectul de activitate – clase CAEN, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății;
 • în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate – clase CAEN – trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/ale proiectului sau la terți, atunci când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Tipuri de activități eligibile

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale ;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

LASĂ UN COMENTARIU